Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/egeloev.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Egeløvparken
husorden

Boligområdet

En boligafdeling som ”Egeløvparken” kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størts muligt hensyn til hinanden, og at alle passer på afdelingens fællesfaciliteter, grønne områder mm.  Som beboer er det dit ansvar, at hele hustanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig overholder husordenen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle forstår, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden. Udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.

Tænk også på naboen, når du lukker dine skabslåger i køkkenent eller hvis du starter din opvaskemaskine sent om aftenen – naboen kan jo have soveværelse på den anden side af væggen.

Affald
Afbrænding af haveaffald og andet stort affald må ikke finde sted i haverne.  Dette samt glas og andet skærende affald skal kastes i de respektive affaldscontainere. Husk i det hele taget på, at affald ikke må henkastes på stier og veje og i øvrigt opfordres beboerne til at hjælpe med at holde fællesarealerne rene og i god stand.

Antenner
Ønsker du at opsætte en udendørs radioantenne, parabol eller lignende, skal du først have en skriftlig godkendelse fra boligselskabet.
Opsatte antenner må ikke på nogen måde påvirke bebyggelsens fællesantenneanlæg, således at billedet/lyden på de øvrige beboeres TV/radioapparater forringes.

Bad og toilet
Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Husk derfor at meddele ejendomskontoret, hvis du har toiletter og vandhaner der løber eller er utætte. Der må heller ikke kastes noget i wc-skålen, der kan tilstoppe afløbet.

Badebassiner
Badebassiner kan være farligt legetøj, hvis der ikke føres opsyn med børnene. Husk derfor at badebassiner ikke må opstilles i haver, så børn udefra kan komme til dem.

Cykler og knallerter
Med den nødvendige hensyntagen til gående og legende børn er cykelkørsel i ”Egeløvparken ” tilladt. Knallertkørsel er til gengæld absolut forbudt.

Fællesarealer
Vis omsorg for fællesarealerne og benyt kun de anlagte stier og veje.

Husdyr
Det er tilladt at holde husdyr (hund/kat), men der skal oprettes særskilt kontrakt for et sådant forhold.

A)  Husdyret må ikke genere andre beboere.

B)  Det er ikke tilladt at lade husdyret færdes på området, uden at det føres i snor og er sammen med en person, som har det fulde herredømme over det.

C)  Husdyret må ikke ”luftes” i bebyggelsen, man skal søge direkte uden for området.

D)  Ejeren skal til enhver tid fjerne eventuelle efterladenskaber.

E)  Husdyret må ikke genere andre ved hyppig eller langvarig støjen eller forhindre, at perosner i lovligt ærinde (f.eks. ejendomsfunktionærer og håndværkere) får adgang til haven.  Har man hund i haven, skal man ligeledes sikre sig, at børn udefra ikke kan komme ind i haven.  I øvrigt er det ikke tilladt ejeren at ophidse dyret til angreb.

F)  Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår på grund af husdyret.

G)  Husdyrkontrakten gælder kun for det registrerede dyr og på den registrerede adresse.  Hvis ejeren og/eller dyret skifter adresse, skal det omgående meddeles til boligforeningen.

H)  Klager over gøen eller anden ulempe i forbindelse med husdyrhold skal gives til afdelingsbestyrelsen, der i tilfælde af gentagne berettiged klager over enkelte dyr, kan kræve disse fjernet. Hvis ikke påtale over klagerne hjælper, kan det medføre opsigelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til politivedtægten og husdyrkontrakten.

Hent ansøgningsskema for tilladelse til at holde kat – KLIK HER.

Installationer
Der må ikke ændres på allerede eksisterende installationer. Det er dog tilladt at oprette nye installationer til f.eks. opvaskemaskine og tørretumbler. (få vejledning udleveret).

Alle udgifter til nye installationer (f.eks. vedligeholdelse eller reetablering ved fraflytning) betales af lejeren(fraflytteren).

Husk også at det hverken må genere andre beboere eller skade ejendommen, når du bruger forskellige husholdningsmaskiner i din bolig.

Husk også at tegne en forsikring, der dækker eventuelle skader på tredjemands ejendom.

Leg og boldspil
Det er vigtigt, at der tages hensyn til andre, når der leges i boligområdet. Boldspil henvises til ”Egeløvparkens” egnede arealer.

Motorkørsel og parkering
Motorkøretøjer skal parkeres på afdelingens parkeringspladser. Kun i tilfælde af til- og fraflytning er det tilladt at køre med motorkøretøjer på bebyggelsens veje og stier. Kørsel skal da foregå yderst forsigtigt max. 10 km/t og kun med køretøjer der har en max. totalvægt på under 3500 kg.

Det er ikke tilladt at reparere eller parkere uindregistrerede køretøjer i afdelingen. Støvsugning og vask af motorkøretøjer kan ske på p-pladsen i Hækmosen på den plads, der er indrettet til formålet. Parkering på ejendommens p-pladser må ikke finde sted for køretøjer med en totalvægt over 3500 kg. Af- og pålæsning af varer er dog tilladt.

Campingvogne
Disse køretøjer må kun parkeres på afdelingens nordligste p-plads ud for Syvendehusvej nr. 51 A til 51 F langs det levende hegn mod nabogrundene, dog ikke ud for carportene. Køretøjet skal dog først registreres hos afdelingsbestyrelsen. I øvrigt henvises til politivedtægten.

Støj/musik
Tag hensyn til dine naboer ved brug af radio, fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter, private radiosender, walkie-talkies m.m. I øvrigt henvises til politivedtægten.

Vinduer og døre
Vinduesrammer og døre skal være forsynede med hele ruder. Det anbefales at tegne glas- og sanitetsforsikring i forbindelse med indboforsikringen.

Klager
Hvis du ønsker at klage over, at andre beboere overtræder husordenen, skal du sende klagen til afdelingsbestyrelesen (skriftligt), som så behandler forholdet, sammen med Boligforeningen.

Råderet/positivliste
Råderet er et andet ord for hvordan du må indrette dig i og uden for boligen når du bor her i Egeløvparken. Den indvendige råderet er fri, det betyder at du må indrette dig som du vil så længe du bor i boligen, dog skal du tænke dig om inden du foretager dig nogle ændringer, således at du ikke bliver draget økonomisk til ansvar den dag du måske vælger at fraflytte din bolig. Det kan derfor anbefales at du kontakter varmesteren eller afdelingsbestyrelsen, for at få udleveret en ”Vejledning” til netop det projekt du kunne tænke dig at udføre i din bolig. Den udvendige råderet, altså de ting du må indrette dig med uden for boligen er fastlagt på afdelingsmødet, hvor det er besluttet hvilke projekter som er opført på en særlig positiv liste, der er godkendt for netop din bolig, disse kan også udleveres fra varmemesterens kontor eller hos afdelingsbestyrelsen. Nogle projekter kræver samtidig godkendelse hos de lokale myndigheder. Visse typer af forbedringer indenfor eller udenfor din bolig kan du søge økonomisk godtgørelse for i tilfælde af fraflytning, det er derfor vigtigt at du søger om dette allerede ved starten af dit projekt, dette sker også hos varmesteren eller hos afdelingsbestyrelsen. Der kan ikke søges om økonomisk godtgørelse til forandringsarbejder. Gældende postivliste er den sidst vedtagne version i afdelingen, følger som tillæg til denne husorden og er vedtaget sammen med den sidst vedtagne version af husorden for afdelingen.

Vandhane i havesiden
Det er tilladt at installere udvendig vandhane i havesiden efter tilladelse fra boligselskabet.

Terrasseoverdækning
Terrasseoverdækning må opsættes efter gældende regler og tegninger efter tilladelse fra boligselskabet.

Haver og hegn
Hegn ind til gårdhaverne må ikke være højere end 1,80 m. Hegnet skal desuden være opført i træ eller trådnet og skal vedligeholdes.
Ved opsætning af hegn skal der være hæk ud mod stien/vejen. Hækken skal holdes indenfor byggelinjen. Den må ikke være over 1,80 meter høj, og den må ikke være til gene for andre beboere eller ejendomsfunktionærerne.

Vedtaget på ordinært afdelings budgetmøde 25/9-2012 for Egeløvparken afd. 1015 Boligforeningen 3B.

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelsesreglement – Læs mere ved at klikke HER.

Tillæg til vedligeholdelsesreglement A for afdeling 1-1015 Egeløvparken – udvendig vedligeholdelse. Læs mere ved at klikke HER.

Positivliste

Beboerlokalet
Beboerlokalet ligger under centerbygningen i kælderen under hjælpemiddelcentralen. Lokalet kan lejes efter nærmere regler. Kontakt varmemesteren for udlejning

Boligselskabet 3B
Egeløvparken hører under 3B. Du kan læse mere på www.3b.dk

P-pladser, Carporte m.m.

Bil
Har man bil, er der gode muligheder for at få den parkeret.
Der er desuden mulighed for at leje en carport, men der er en venteliste.
Kontakt boligselskabet for at blive skrevet på ventelisten.

Campingvogn
Har du en campingvogn, er der også mulighed for at få den langtidsparkeret.
Syvendehusvejs nordligste parkering har et område til campingvogne.
Dog er det et krav, at du får registreret din campingvogn på ejendomskontoret, inden du må langtidsparkere den.
For tiden arbejdes der i øvrigt på at lave en lovlig campingvognsparkering.

Egeløvparkens udlejningsregler for carporte
Carporte udlejes efter venteliste princippet som boligerne.

1. Efter ventelisten
Der tilbydes en ledig carport til den som har længst anciennitet på ventelisten i forhold til hvilken p-plads man er opnoteret til. Mulighederne er p-plads A = Hækmosen B = Syvendhusvej Syd C = Syvendehusvej Nord D = Sortemosevej og E = Sortemosevej v/varmecentralen (når den bliver etableret i 2015) eller ALLE p-pladser.
Når man har fået tildelt en carport slettes man fra listen.
Ønskes en anden carport, end den tildelte, skal man lade sig skrive op igen, med deraf følgende ny anciennitet.

2. På grund af handicap
Hvis du får behov for en carport på grund af handicap, kan du blive skrevet op på en særlig liste, til de handicapcarporte, som afdelingen har opført.
Hvis en af de særlige carporte er midlertidigt udlejet til en beboer, der ikke er handicappet opsiges denne beboer og den handicappede får tilbudt carporten, når den første ledige ordinære carport bliver ledig i samme p-område.

Bytning
To lejere af carporte kan aftale, at de bytter carport, men de skal indgå nye skriftlige aftaler med kundeafdelingen i boligforeningen 3B. Kun på den måde kan vi sikre, at vi ved hvem der har hvilken carport.

HUSK – carporten er kun til eget motorkøretøj og der må ikke opbevares andre ting i carporten. Det er derfor kun tilladt at bruge sin carport til at parkere eget indregistreret motorkøretøj, eller køretøj som bliver stillet til rådighed af arbejdsgiver, dog skal der i begge tilfælde dokumenteres for forholdet, både ved indgåelse af lejeaftale og på opfordring.
Det er kun tilladt at leje en carport pr. lejemål.

Ønsker du at komme på ventelisten – eller har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte kundeafdelingen på telefon nr. 70 20 76 00.

Varmemester m.m.

Der er tilknyttet et ejendomskontor til Egeløvparken, der står til rådighed efter behov.
Til kontoret er tilknyttet et antal servicemedarbejdere, der bl.a. står for den daglige vedligeholdelse af området.

Ejendomskontoret har åbent:

Personlig henvendelse:
Mandag – fredag: kl. 7.00 – 7.30
Mandag: tillige kl. 15.30 – 16.30

Telefontid: Tlf. 44 44 04 08
Mandag – fredag kl. 7.30 – 8.00

Uden for ejendomskontorets arbejdstider, henvises der til “Nødnumre” i menuen i venstre side under praktisk information
Der er mulighed for at sende en e-mail til ejendomskontoret via egeloevparken@kab-bolig.dk
Dog Ikke beboerklager, disse skal afleveres skriftligt til ejendomskontoret.

Områdekontor

Simon Bødker
Driftschef 3B

Tlf: 44 97 31 43
simbo@kab-bolig.dk

Knastebakken 153 B
2750 Ballerup

YouSee information

Regional-tv i HD fra februar måned
De otte nye kanaler fra TV 2 Regionerne bliver lanceret i HD-kvalitet i løbet af februar måned. Det præcise tidspunkt afhænger af nogle tekniske ændringer, som vi skal gennemføre for at skabe plads til kanalerne i YouSees kabel-net.

De nye 24-timers kanaler gik i luften den 11. januar, men af tekniske grunde har vi ikke distribueret kanalerne i HD-kvalitet fra begyndelsen. De otte regionale kanaler vil indtil videre blive distribueret i samme HD-version, som de også kan modtages på det digitale sendenet. Det er hensigten, at kanalerne på et senere tidspunkt vil blive distribueret med den højere tekniske standard, som YouSee distribuerer sine eksisterende HD-kanaler på kabel-tv-nettet.

DRHD på Web-tv med YouSee Bredbånd
YouSee Web-tv udvides med seks nye tv-kanaler og kan ses på pc, iPad og iPhone. Blandt de seks nye kanaler er DRHD, som dermed bliver den første HD-kanal, vi tilbyder over det åbne internet.
DRHD distribueres med samme linjeopløsning, som HD-kanalerne bliver sendt på kabel-tv (720p).
Det er dog med om en betydeligt lavere bitrate (2,5 Mbit), end på kabel-tv hvor vi har valgt at anvende ca. 9 Mbit i henhold til anbefalingerne fra den europæiske tv-organisation EBU.

Fire af de seks nye tv-kanaler er lanceret

– Foruden DRHD er TV 2 Sport, Disney Junior og TLC tilgængelig på Web-tv

– I februar følger TNT7 og BBC Lifestyle

– Dermed mangler kun TV3+ og TV3 Puls før samtlige kanaler fra YouSees Fuldpakke er tilgængelige på Web-tv

Alle YouSee Bredbåndskunder har fri adgang til at se Web-tv på pc, iPad og iPhone. Antallet af kanaler afhænger af, hvilken tv-pakke man abonnerer på. Det er også muligt at abonnere på Web-tv uden at være kabel-tv kunde hos YouSee. Få mere Information.

Sådan får man det bedste kabel-tv-signal
YouSeeReady.pdf

Nødnumre

I nødsituationer udenfor ejendomskontorets arbejdstid, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, kan beboerne ringe til følgende:

SSG Skadeservice, Tlf.: 44 54 37 56

Ved alvorlige skader på bygningen eller driftforstyrelser, kontaktes SSG skadeservice, de er døgnbemandet og kan hjælpe.

Dette gælder el, kloak, vand, varme, samt rørskader.

Ved stormskader Falck redningskorps: Tlf. 7010 2030

Ved signalforstyrrelser antenne Antennemontør Tlf. 8080 4050

Tilkald må kun ske ved absolut akutte problemer. Hvis du misbruger ordningen, vil du blive draget til økonomisk ansvar for arbejdet.

Når du har tilkaldt assistance fra en af de ovenstående, skal du straks meddele det til ejendomskontoret i kontortiden Dagl. ml. kl. 7.00-8.00 og mandag ml. kl. 15.30-16.30 på tlf. 44 44 04 08 eller mail egeloevparken@3b.dk.